Informació pública de l'expropiació dels béns afectats per les obres del projecte "Reforma variant d'Algaida"
S'ha aprovat el projecte de manera definitiva
Des de l'Ajuntament d'Algaida vos informam que hem rebut des del Departament de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca i un cop aprovat de manera definitiva el projecte de l'obra "Reforma Variant d'Algaida" i prèvia la declaració d'urgent ocupació pel Consell de Govern, l'anunci de la informació publica de l'expropiació forçosa urgent dels béns afectats per les obres del projecte per a la seva fixació al tauler d'edictes de l'ajuntament.

Obert el període d'informació pública i per un termini de quinze dies comptadors a partir de l'endemà a la publicació del present anunci, les persones interessades poden formular al·legacions que estimin oportunes en ordre a la rectificació de possibles erros que s'apreciïn a la relació de finques afectades.

Els plànols parcel·laris podran ser examinats a la Direcció Insular d'Infraestructures i Mobilitat ( Servei expropiacions) al carrer del General Riera 113 de Palma (de 10.00 a 14.00 hores) i a l'Ajuntament d'Algaida al tauló d'anuncis i al departament d'urbanisme.
Bookmark and Share
 • Solidaritat amb els refugiats
 • Guia Urbana del Terme Municipal d'Algaida
 • Any Llull
 • Premis Castellitx (2016)
 • Visualitzador urbanístic
 • Oferta d'ocupació pública
 • Certificats de viatge
 • Oficina virtual
 • Inversions municipals
 • Documentació
 • El temps
 • Col·lecció binària
 • Borsa feina M Pla
 • Comerç-empresa Algaida
Destacam
 • PAES
 • Pagament Fraccionat
 • Gent Gran d'Algaida, Pina i Randa
 • Arxiu d'imatge i so
 • atib
 • Fons de Solidaritat