Subvencions per a famílies per les despeses per activitats esportives i de lleure d''estiu
Sol·licituds a partir de dia 13 de juliol
Convocatòria de subvencions destinades a famílies consistent en un ajut econòmic de les despeses derivades de la inscripció dels nins i nines a activitats esportives i de lleure d’estiu en l’any 2020 en l'illa de Mallorca, a través de l’Ajuntament d’Algaida

Sol·licituds a partir de dia 13 de juliol, de 8.30h a 13.30h, de dilluns a divendres, a la Casa de la Vila

Requisits

Les famílies interessades poden sol·licitar un ajut econòmic per les despeses derivades de la inscripció dels menors al seu càrrec en edat escolar (de 3 a 16 anys) en les activitats esportives i de temps lliure durant l'estiu del 2020 a Mallorca, tal com s'estableix en el punt onzè de la convocatòria.
Termini per a la presentació
Fins al dia 10 de setembre de 2020 o fins que s'exhaureixi el crèdit de la convocatòria.

Presentació sol·licitud

La sol·licitud es pot presentar a les Oficines Municipals de la Casa de la Vila de dilluns a divendres de les 8.30h a les 13.30h presentant la documentació que podeu trobar a les oficines municipals de la casa de la vila i a la seu electrònica del Consell de Mallorca https://seu.conselldemallorca.net/ca. i a la seu ELECTRÒNICA de l’Ajuntament d’Algaida

Documentació

La sol•licitud de subvenció s'ha d'acompanyar de la documentació que s'especifica en el punt onzè de la convocatòria:
1.- Model de sol•licitud (ANNEX 2)
2.- Fotocopia del DNI de la persona sol•licitant de la subvenció.
3.-Certificat d’empadronament dels menors pels quals es sol•licita la subvenció
4.- Acreditació de les circumstàncies definides a la base 3 d):
A) En situació de vulnerabilitat social i/o econòmica, mitjançant informe de Serveis Socials de l’Ajuntament respectiu.

B)Trobar-se en situació de desocupació i figurar inscrits en l’oficina de demanda d’ocupació,
mitjançant còpia compulsada de la targeta de demanda d’ocupació.

C) Haver resultat afectada per un ERTO o un cessament total o parcial de l'activitat
laboral amb motiu de la crisi sanitària derivada del COVID-19 i que s'hagin d'incorporar
al seu lloc de treball o reiniciïn la seva activitat laboral, mitjançant

D) En el cas de situació legal de desocupació temporal, mitjançant certificat expedit per
l’entitat gestora de les prestacions.

E) En el cas de cessament total de l’activitat dels treballadors per compte propi, mitjançantcertificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o òrgan competent de la Comunitat Autònoma, en el seu cas, sobre la base de declaració de cessament de l’activitat declarada per l’interessat

F) En el cas de cessament parcial de l’activitat dels treballadors per compte propi, mitjançant l’acreditació de la reducció de la facturació en, al menys, un 75 % en relació amb la facturació mitja del primer trimestre de l’any, per qualsevol mitjà de prova admès en dret

5.- Còpia compulsada del llibre de família

6.- Inscripció dels menors a càrrec a alguna activitat Esportiva i de lleure que es duguin a terme durant l’estiu del 2020.

7.- Justificació de la despesa. Al tractar-se de despeses inferiors a 3.000 €, serà suficient que les persones beneficiàries de la subvenció justifiquin les despeses de les activitats Esportives i de lleure d’estiu mitjançant una declaració formal. No obstant, el beneficiari té l'obligació de conservar els justificants de pagament durant 4 anys a efectes d'un possible control financer.

8.- Certificat bancari normalitzat, que acrediti el compte corrent o la llibreta en la qual s'ha d'ingressar l'import de la subvenció ( MODEL CERTIFICAT )

NO COMPLIMENT REQUISITS .-

Si la sol·licitud no compleix els requisits establerts en la convocatòria, l’entitat col·laboradora ha de requerir la persona interessada perquè l’esmeni en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la sol•licitud, amb la resolució prèvia que ha de ser dictada en els termes que preveu l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Presentar la sol·licitud de subvenció, suposa que la persona sol·licitant autoritza l’entitat col•laboradora i el Consell de Mallorca i els seus organismes dependents per obtenir l’acreditació de les circumstàncies d’estar al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social, el Consell de Mallorca i els seus organismes dependents i l’Ajuntament respectiu a través de certificats telemàtics i, en aquest cas, no cal aportar cap certificat. Si la persona sol•licitant denega expressament aquesta autorització, els haurà d’aportar juntament amb la sol•licituds.
Bookmark and Share

Documents de descàrrega i enllaços

 • Oferta d'ocupació pública
 • Premis Castellitx (2016)
 • Any Llull
 • Visualitzador urbanístic Algaida
 • Guia Urbana Algaida
 • Certificats de viatge
 • Oficina virtual
 • Inversions municipals
 • Documentació
 • El temps
 • Col·lecció binària
 • Borsa feina M Pla
 • Solidaritat amb els refugiats
 • Comerç-empresa Algaida
 • Facebook
Destacam
 • PAES
 • Pagament Fraccionat
 • Gent Gran d'Algaida, Pina i Randa
 • Arxiu d'imatge i so
 • atib
 • Fons de Solidaritat