El Consell de Govern declara l'ocupació urgent dels terrenys afectats per dur a terme les obres de la variant d'Algaida
Per executar l'obra es requereixen les expropiacions de 42.267 metres quadrats
El Consell de Govern, a proposta de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, ha aprovat l’Acord pel qual declara l’ocupació urgent dels terrenys afectats per dur a terme l’expropiació relativa al Projecte Reformat de la Variant d'Algaida TM. Algaida. Exp. CM-71, atesa la sol·licitud del Consell Insular de Mallorca i a l’efecte de la Llei d’expropiació forçosa.

La declaració atén la demanda d’urgència sol·licitada pel Consell de Mallorca i l’informe jurídic del Servei de Corporacions Locals de la Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques, el qual considera procedent la via d’urgència perquè en el cas hi concorren circumstàncies excepcionals que motiven la declaració d’ocupació urgent dels béns i els drets afectats i que es basen en la seguretat vial.

En concret es justifica per la necessitat de millorar la seguretat i la mobilitat de la via, per evitar que el trànsit de pas entre la Ma-5010 i la Ma-15 creui per dins el casc urbà d'Algaida. Per tant, les actuacions proposades han de contribuir significativament a l'augment de la seguretat a les vies relacionades, a la reducció d'accidents, i a la millora en l'accessibilitat d'usuaris no motoritzats, vianants i ciclistes.

El Projecte Reformat de la Variant d'Algaida defineix la nova carretera que ha d'enllaçar, pel costat est del nucli urbà d'Algaida, la carretera vella de Manacor Ma-15E amb la carretera Ma-5010 que surt des d'Algaida cap a Llucmajor. Amb aquesta actuació es pretén millorar la seguretat i mobilitat, per evitar que el trànsit de pas entre la Ma-5010 i la Ma-15 creui per dins el casc urbà d'Algaida i donar continuïtat a l'eix nord-sud: Inca-Sencelles-Algaida-Llucmajor.

Per executar l'obra es requereixen les expropiacions de 42.267 metres quadrats de superfície, dels quals 225 metres quadrats corresponen a petites edificacions, principalment construccions d'aljubs o instal·lacions ramaderes, i l’ocupació temporal de 10.292 metres quadrats. Durant el període d’informació pública a què es va sotmetre la sol·licitud d’ocupació urgent, no es va presentar cap al·legació referida a la declaració d'urgència de l'expropiació.
(INFORMACIÓ: CAIB)
Bookmark and Share
 • Solidaritat amb els refugiats
 • Guia Urbana del Terme Municipal d'Algaida
 • Any Llull
 • Premis Castellitx (2016)
 • Visualitzador urbanístic
 • Oferta d'ocupació pública
 • Certificats de viatge
 • Oficina virtual
 • Inversions municipals
 • Documentació
 • El temps
 • Col·lecció binària
 • Borsa feina M Pla
 • Comerç-empresa Algaida
Destacam
 • PAES
 • Pagament Fraccionat
 • Gent Gran d'Algaida, Pina i Randa
 • Arxiu d'imatge i so
 • atib
 • Fons de Solidaritat