Inversions Municipals 2010
.

Fons Estatal per l'Ocupació i la Sostenibilitat Local

A continuació es detallen les obres que l’Ajuntament d’Algaida executarà al llarg de l’any 2010 mitjançant el finançament del 100% del cost de les obres i del cost de redacció i direcció tècnica de les obres per part del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local que ha creat el Govern Espanyol.

L’import total d’aquest Fons Estatal és de 5.000.000,00 euros que es distribueixen entre la totalitat d’ajuntaments d’Espanya d’acord amb la seva població.

Del total d’aquest Fons a l’Ajuntament d’Algaida li pertoquen un total de 521.834,00 euros.

Com a novetat, amb aquest segon Fons aprovat pel Govern de l’Estat, es poden finançar despeses corrents per al manteniment de projectes socials i educatius que executin els ajuntaments, i per tant, del total assignat a l’Ajuntament d’Algaida, 104.576,00 euros, els destinarem a finançar despeses educatives (despeses del personal de l’Escola Municipal d’Infants Flor de Murta) i la resta a executar projectes d’inversió d’acord amb la tipologia d’obra que estableix el Reial Decret Llei 13/2009.

Bàsicament les obres pretenen obtenir una millora dels serveis municipals i alhora proporcionar un estalvi de consum energètic que suposi una reducció de les emissions de CO2 de les instal·lacions municipals i un estalvi de la despesa per consum energètic.