W3C Aquest lloc web s'ha dissenyat seguint les recomanacions del Consorci W3C sobre les Fulles d'Estil en Esquerdada (CSS) i les directrius de la iniciativa WAI (Web Accessibility Initiative), que redacta els estàndards internacionals en la creació de continguts accessibles per a tots. Aquest lloc compleix els objectius de prioritat 2 (AA) i ens esforcem a obtenir els de prioritat 3 (AAA).
Sota les sigles WAI (Web Accesibility Initiative) es troba la normativa que emana del World Wide Web Consortium referent a accessibilitat i bones pràctiques per salvaguardar i assegurar l’accessibilitat dels continguts de la web.

Les normes que emanen de les Web Content Accessibility Guidelines daten de maig de 1999 i de la seva aplicació més o menys estricta dependrà el nivell d’accessibilitat dels documents del lloc web. El propi W3C parla d’elles en aquests termes: “Aquells que no estiguin familiaritzats amb els problemes d’accessibilitat relacionats amb el disseny de pàgines Web, hauran de tenir en comte que molts usuaris poden estar operant en contexts molt diferents al seu:

  • Poden no ser capaços de veure, sentir, moure’s o poden no ser capaços de processar fàcilment algun tipus d’informació o en absolut.
  • Poden tenir dificultat en la lectura o comprensió d’un text.
  • No tenen per què tenir o ser capaços d’usar un teclat o un ratolí.
  • Poden tenir una finestra que només presenti text, una finestra petita o una connexió lenta a Internet.
  • Poden no parlar o comprendre amb facilitat l’idioma en que estigui redactat el document.
  • Poden trobar-se en una situació en la que els seus ulls, orelles o mans estiguin ocupats o obstaculitzats (Per exemple, conduint un automòbil, treballant en un entorn amb molt soroll,...)
  • Poden tenir una versió anterior del navegador, un navegador completament diferent, un navegador de veu o un sistema operatiu diferent”.

I continua:
“Aquestes normes expliquen cóm fer accessibles els continguts de la Web a persones amb discapacitat. Les normes estan pensades per a tots els desenvolupadors de continguts de la Web i pels desenvolupadors d’eines de creació. La finalitat principal d’aquestes normes és promoure l’accessibilitat. De qualsevol manera, seguint-les, es farà la Web més assequible també per a tots els usuaris, qualsevol que sigui l’aplicació d’usuari que estigui utilitzant (Per exemple, navegador de veu, telèfon mòbil, PC de automòbil, etc.), o les limitacions sota les que operi (Per exemple, entorns amb soroll, habitacions poc o molt il•luminades,entorn de mans lliures, etc.). Seguir aquestes normes ajudarà també a que qualsevol persona trobi informació en la Web més ràpidament. Aquestes normes no pretenen reduir la utilització d’imatges, vídeo, etc., tot el contrari expliquen cóm fer els continguts multimèdia més accessiblesa una amplia audiència”.

Per tot això, de la norma que s’infereix de les WCAG, extraiem un llistat depunts de verificació recomanat pel W3C per validar el nivell d’accessibilitat.

Proporcioni alternatives equivalents pel contingut visual i auditiu
a. Proporcioni un text equivalent per tot element no textual.
b. Proporcioni vincles redundants en format text per cada zona activa d’un mapa d’imatge del servidor.
c. Proporcioni una descripció auditiva de la informació important de la pista visual d’una presentació multimèdia.
d. Per tota presentació multimèdia dependent del temps (Per exemple, una pel•lículao animació) sincronitzi alternatives equivalents (Per exemple, subtítols o descripcions de la banda visual) amb la presentació.

No es basi només en el color
a. Assegurar-se de que tota la informació trasmesa a través dels colors també estigui disponible sense color, per exemple a través del context o per marcadors.

Utilitzi marcadors i fulles d’estil apropiadament
a. Quan existeixi un marcador apropiat, utilitzi marcadors en lloc d’imatges per transmetre la informació.
b. Creï documents que estiguin validats per les gramàtiques formals publicades.
c. Utilitzi fulles d’estil per controlar la maquetació i la presentació.
d. Utilitzi unitats relatives en lloc d’absolutes al especificar els valors en elsatributs dels marcadors de llenguatge i en els valors de les propietats de les fulles d’estil.
e. Utilitzi elements de capçalera per transmetre l’estructura lògica i utilitzi’ls d’acord amb l’especificació.
f. Marqui correctament les llistes i els ítems de les llistes.
g. Marqui les cites. No utilitzi el marcador de cites per efectes de format tals com sangries.

Identifiqui l’idioma emprat
a. Identifiqui clarament els canvis a l’idioma del text del document i en qualsevol text equivalent.

Creí taules que es transformin correctament
a. En les taules de dades, identifiqui els encapçalaments de fila i columna.
b. Per les taules de dades que tenen dos o més nivells lògics d’encapçalamentsde fila o columna, utilitzi marcadors per associar les cel•les d’encapçalamenti les cel•les de dades.
c. No utilitzi taules per maquetar, a no ser que la taula tengui sentit alineada. D’altra banda, si la taula no té sentit, proporcioni una alternativa equivalent.
d. Si s’utilitza una taula per maquetar, no utilitzi marcadors estructurals per realitzar un efecte visual de format.

Assegureu-vos de que les pàgines que incorporen noves tecnologies es transformen correctament
a. Organitzi el document de forma que pugui ser llegit sense fulla d’estil. Per exemple, quan un document HTML sigui interpretat sense associar-lo a cap fullad’estil, ha de ser possible llegir-lo.
b. Assegureu-vos de que els equivalents d’un contingut dinàmic són actualitzats quan canvia el contingut dinàmic.
c. Assegureu-vos de que les pàgines siguin utilitzables quan es desconnectin ono es suportin els scripts, applets o altres objectes programats. Si això no es possible, proporcioni informació equivalent en una pàgina alternativa accessible.
d. Pels scripts i applets, assegureu-vos de que els manejadors d’event siguin independents del dispositiu d’entrada.
e. Assegureu-vos de que els continguts dinàmics són accessibles o proporcioneu una pàgina o presentació alternativa

Asseguri al usuari el control sobre els canvis dels continguts dependents del temps
a. Eviti provocar llampades a la finestra del navegador.
b. Eviti llampades del contingut.
c. Eviti els moviments en les pàgines.
d. No creí pàgines que s’actualitzin automàticament de forma periòdica.
e. No utilitzi marcadors per redirigir les pàgines automàticament. En elseu lloc, configuri el servidor per que executi aquesta possibilitat.

Asseguril’accessibilitat directa de les interfícies d’usuari incrustades
a. Faci els elements de programació, tals com scripts i applets, directament accessibles o compatibles amb les ajudes tècniques.

Dissenyi per la independència del dispositiu
a. Proporcioni mapes d’imatge controlades pel client en lloc de pel servidor.
b. Assegureu-vos de que qualsevol element que tengui la seva pròpia interfície pugui manejar-se de forma independent del dispositiu.
c. Pels scripts, especifiqui manejadors d’event lògic en lloc de manejadors d’event dependents de dispositius.

Utilitzi solucions provisionals
a. No provoqui aparicions repentines de noves finestres i no canvií la finestra actual sense informar a l’usuari.
b. En formularis Assegureu-vos de que l’etiqueta està col•locada adequadament (l’etiqueta ha de precedir immediatament al seu control en la mateixa línea).

Utilitzi les tecnologies i normes W3C
a. Utilitzi tecnologies W3C quan estiguin disponibles i siguin apropiades per la tasca i utilitzi les últimes versions que siguin suportades.
b. Eviti característiques desaconsellades per les tecnologies W3C.
c. Si, després de tots els esforços, no pot crear una pàgina accessible, proporcioniun vincle a una pàgina alternativa que utilitzi tecnologies W3C, sigui accessible, tengui informació (o funcionalitat) equivalenti sigui actualitzada al mateix temps que la pàgina (original) inaccessible.

Proporcioni informació de context i orientació
a. Posi un títol a tots els marcs per facilitar la seva identificació i navegació.
b. Descrigui el propòsit dels marcs i como aquests es relacionen entre sí, si
no resulta obvi només amb el títol del marc.
c. Divideixi els blocs llargs d’informació en grups més manejables quan sigui natural i apropiat.
d. Associí explícitament les etiquetes amb els seus controls (Per exemple, en HTML,Utilitzi LABEL i el seu atribut "for").

Proporcioni mecanismes clars de navegació
a. Identifiqui clarament l’objectiu de cada vincle.
b. Proporcioni metadades per afegir informació semàntica a les pàgines i llocs
c. Proporcioni informació sobre la maquetació general d’un lloc (per exemple,mapa del lloc o taula de continguts).
d. Utilitzi els mecanismes de navegació de forma coherent.

Assegureu-vos de que els documents siguin clars i simples
a. Utilitzi el llenguatge apropiat més clar i simple pel contingut d’un lloc.